O nás


Naša spoločnosť je na trhu od roku 2008. Sme mladá spoločnosť avšak skúsenosti, ktoré prinášame trhu sú dlhoročné. Zakladatelia firmy majú bohaté skúsenosti získané v polícii SR. Zámerom našej spoločnosti je ponúknuť na trh kvalitu za primeranú cenu. Naši zamestnanci sú ľudia v produktívnom veku, schopný plniť aj náročnejšie úlohy. Disponujeme komplexnou ponukou bezpečnostných služieb - strážnou službou, detektívnou ako aj odbornou prípravou a poradenstvom. V rámci strážnej služby sa zameriavame predovšetkým na zabezpečovanie kultúrnych a športových podujatí. Poskytujeme však aj strážnu službu formou komplexnej ochrany firiem a objektov. Detektívna služba, to je prevažne zisťovanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok. Ponuku našich služieb dopĺňa odborná príprava a poradenstvo pre strážnu službu a detektívnu službu. V rámci tejto služby vykonávame kurzy odbornej spôsobilosti pre zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v súkromných bezpečnostných službách obidvoch typov "S" aj "P".

Detektívna služba


V súčasnosti je prevádzkovanie detektívnej služby postavené prevažne na zisťovaní informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok. Naša firma ponúka riešenie problémov súvisiacich s platobnou disciplínou medzi tak podnikateľskými subjektmi ako aj medzi fyzickými osobami. Na základe preukázaného právneho nároku zo strany veriteľa preverujeme osobu dlžníka a to priamym kontaktom buď v sídle firmy alebo v mieste trvalého pobytu. Preverujeme majetkové pomery, sídlo firmy alebo miesto pobytu fyzickej osoby, výšku a počet iných prípadných pohľadávok a postoj dlžníka k pohľadávke. Pri osobnom kontakte s dlžníkom zároveň sprostredkujeme možnosti riešenia pohľadávky tak, aby sa obe zúčastnené strany vyhli nákladom súvisiacim so súdnym a exekučným konaním. Na základe zistených informácií doporučujeme ďalší postup pre veriteľa v prípade, že pohľadávka nebude riešená vzájomnou dohodou.


Pomáhame riešiť aj životné situácie, ktoré nie sú pre človeka práve najpríjemnejšie ako rozvodové konania a s tým súvisiace konania o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Je v našich možnostiach zisťovať informácie o jednom s manželov ako sú napríklad skutočné majetkové pomery, vzťahy a pod. V prípade záujmu o takúto službu však preferujeme osobný kontakt.


Možnosti detektívnej služby nie sú obmedzené iba na uvedené formy. Každopádne firma garantuje maximálnu diskrétnosť. Informácie zistené v súvislosti s detektívnou službou budú výhradne predložené iba objednávateľovi a ich využitie bude s objednávateľom konzultované tak, aby nedošlo hoc aj s nedbanlivosti k porušeniu práv tretích osôb.